Phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính doanh nghiệp

(TDGTS – Phân tích tài chính doanh nghiệp)- Hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp luôn gắn liền với việc phân tích tài chính của doanh nghiệp cần thẩm định giá, cũng như các doanh nghiệp liên quan. Thông qua phân tích tài chính doanh nghiệp, người thẩm định không những đánh giá rõ tình hình tài chính của các doanh nghiệp đó mà còn có thể dự báo được những biển động cũng như những xu hướng trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

 Sản phẩm của phân tích tài chính doanh nghiệp là đầu vào trực tiếp cho việc triển khai các cách tiếp cận trong thầm định giá doanh nghiệp, như: cách tiếp cận chi phí, cách tiếp cận thu nhập hay cách tiếp cận thị trường.

1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp

Để đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty thông qua các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, ta có thể tiến hành phân tích theo chiếu ngang (so sánh theo chiều ngang) và phân tích theo chiều dọc (so sánh theo các tỷ trọng của các chỉ tiêu). Các báo cáo tài chính xếp thành dạng so sánh sẽ chỉ rõ các quá trình vận động, các xu thế, qua đó có thể cung cấp cho người sử dụng báo cáo những đầu mối giá trị để dự kiến các kết quả hoạt động tài chính trong tương lai.

Tiến hành phân tích theo chiều ngang là việc so sánh giữa số cuối kỳ với số đầu kỳ của từng chỉ tiêu, bằng cả số tuyệt đối và số tương đối (%), giúp các nhà phân tích biết được mức độ biến động tăng, giảm của từng chỉ tiêu và bản chất của các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quá trình sinh lợi và trạng thái tài chính của công ty, qua đó mà rút ra được các kết luận cần thiết cho công tác quản lý.

Còn phân tích theo chiều dọc là viêc so sánh tỷ trọng của từng chỉ tiêu so với tổng số, giúp các nhà phân tích có cái nhìn tổng quát và có cảm nhận đuợc ý nghĩa của biên động xảy ra.

Như vậy, phân tích tài chính doanh nghiệp là nghệ thuật xử lý các số liệu có trong các báo cáo tài chính thành những thông tin hữu ích phục vụ cho việc ra quyết định

Có thể quan tâm:

2. Tài liệu sử dụng cho việc phân tích

Tài liệu chủ yếu sử dụng cho việc phân tích là dựa vào các báo cáo tài chính (các biểu mẫu được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính), đây là những tài liệu quan trọng tông hợp các số liệu tài chính của doanh nghiệp trong một giai đoạn nhât định. Theo chế độ tài chính hiện hành, các báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bao gồm:

– Bảng Cần đối kế toán (mẫu B01): Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn vốn để hình thành các tài sản của doanh nghiệp tại một thời điềm nhất định.

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu B02): Báo cáo kết quả hoạt động kinh doan là một báo cáo tài chính tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn vốn để hình thành các tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

– Báo cáo lưu chuyền tiền tệ (mẫu B03): Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình thu chi tiền tệ được phân loại theo ba hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu hr và hoạt động tài chính trong một thời kỳ nhất định.

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu B09): Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp, giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính khác không thể trình bày rõ và chi tiết.