Kiểm soát doanh nghiệp thẩm định giá

Kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp và thẩm định viên về giá. Ảnh: TL.

(TĐGTS Kiểm soát doanh nghiệp thẩm định giá) – Sau gần 8 tháng thực hiện Nghị định số 12/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 89/2013/NĐ-CP về thẩm định giá, công tác quản lý đối với doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá đã được tăng cường theo chiều hướng kiểm soát chặt chẽ hơn, cả về việc cấp mới cho doanh nghiệp cũng như chấn chỉnh hoạt động của các thẩm định viên.

Công tác quản lý về thẩm định giá tiếp tục được tăng cường trên mọi mặt như: thường xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thẩm định giá…

Cục Quản lý giá đã chủ động thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thẩm định giá: cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; cập nhật thông tin về các doanh nghiệp và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề, kịp thời thông báo để đảm bảo hoạt động ổn định của các doanh nghiệp cũng như thị trường thẩm định giá.

Bộ Tài chính đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 18 doanh nghiệp thẩm định giá, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 78 doanh nghiệp thẩm định giá.

Về công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thẩm định giá, Bộ Tài chính đã thành lập 5 đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thẩm định giá đối với các doanh nghiệp thẩm định giá, tuy nhiên do dịch Covid – 19 có diễn biến phức tạp nên các đoàn kiểm tra đã phải hoãn nhiều lần.

Vì vậy, Cục Quản lý giá đã kết hợp kiểm tra (khi dịch bệnh được kiểm soát) với chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá, trong số các doanh nghiệp thuộc danh sách kiểm tra đã lựa chọn và yêu cầu 40 doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục, đồng thời cũng đã thực hiện kiểm tra trực tiếp được 3 doanh nghiệp thẩm định giá./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Một số điều khoản chuyển tiếp có hiệu lực từ đầu năm 2022

Ngày 24/2/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2021, trong đó có điều khoản chuyển tiếp “Đến hết ngày 31/12/2021, các doanh nghiệp thẩm định giá đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ phải bảo đảm điều kiện của người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc quy định tại Điều 1 nghị định này”.

Như vậy, từ ngày 1/1/2022, tất cả các nội dung quy định tại Nghị định số 12/2021/NĐ-CP gồm cả quy định tại điều khoản chuyển tiếp có hiệu lực.

Bạn đang đọc bài viết: “Kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp và thẩm định viên về giá tại chuyên mục tin Thẩm đình giá. Mọi chi tiết đóng góp vui lòng gửi qua thông tin sau:

thamdinhgiataisan.net@gmail.com

  097 113 8889

  www.thamdinhgiataisan.net